RODO W FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”
WSTĘP
 1
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
 1
JAKIE DANE GROMADZIMY?
 2
1.
 PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH
 2
2.
 JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?
 2
3.
 KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE
 3
4.
 PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE
 3
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 4
PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH
 5
1.
 PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
 5
2.
 PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 6
IN FORM ACJ A O DOB ROWOLN OŚC I P ODAN IA DA NYCH
 6
IN FORM ACJ A O ZM IAN IE CELÓW PR ZETWAR ZA NIA DAN YC H PR ZEZ A DMI NISTR AT OR A
 6
ZG ODA
 6
PRAWO DO SKARGI
 7
WSTĘP
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów
przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do
ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
1.
 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857;
NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 733-
361-843., adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. w związku z realizowaną przez
Szymona Jastrzębskiego..
 zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie
TradeNet (dalej: „Fundacja”)
JAKIE DANE GROMADZIMY?
1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CEL ACH :
a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia
umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
b. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym
prawnie
 uzasadnionym
 interesem
 (art.
 6
 ust.
1 lit. f Rozporządzenia), ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji handlowych,
proszę o usunięcie tego punktu)
c. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z
podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest
z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas
wskazany w przepisach prawa, np.:
 art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2017 r. poz. 1858);
 art 34 ust. 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
2018 poz. 723);
 art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f) Rozporządzenia);
f. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6
ust.1 lit. a) Rozporządzenia) - jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie
swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu
będziemy przetwarzać te dane.
Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać
profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania
przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie
oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą
może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze
Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania
profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez
uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią
adres poczty elektronicznej.
2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ? :
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy /
zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy
zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na
zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer
kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana
danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania
naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić
usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana
danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i
przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie
informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne
3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE :
a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w
ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od
podstawy kompetencyjnej);
b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji
na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.:
beneficjenci Fundacji,
 informatycy, firmy archiwizujące, podmioty
świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
c. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator,
któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty
prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające
wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w
terminie),
d. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli
podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu; (fragment zaznaczony na zółto
pozostaje jedynie w przypadku, gdy dane nie są przekazywane do Państwa
trzeciego).
4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:
a)
 w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z
działalnością ZCP o nazwie TradeNet, przez okres do czasu zakończenia jej
realizacji, a po tym czasie:

 przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania
określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z
przepisami podatkowymi;

 przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres
przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b)
 w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w
związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów,
przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez Fundację;
c)
 w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d)
 w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora –
przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e)
 w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
UWAGA, PROSZĘ WYBRAĆ ODPOWIEDNI WARIANT
WARIANT NR 1
1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy
zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki
pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji,
kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych
osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną.
2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego,
które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające
odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody
na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z
takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
WARIANT NR 2
Twoje dane osobowe będą przekazywane do: [np..USA/Tajwanu, Kanady/etc]
(proszę wskazać nazwę państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej), tj. do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
zapewnia odpowiedni stopień ochrony Twoich danych (proszę wybrać w przypadku
przekazywania danych osobowych np. do Andory, Nowej Zelandii, Szwajcarii lub innych
krajów, co do których Komisja wydała decyzję w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony
danych).
WARIANT NR 3
Twoje dane osobowe będą przekazywane do: [np..USA/Tajwanu, Kanady/etc] (proszę
wskazać nazwę państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej), tj. do państwa
trzeciego/organizacji
 międzynarodowej
 w
 którym,
 zapewniamy
 odpowiednie
zabezpieczenia Twoich danych osobowych za pomocą (proszę wybrać odpowiedni punkt,
pozostałe proszę usunąć):
a)
b)
c)
d)
e)
standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską/[organ nadzorczy]
wiążących reguł korporacyjnych,
zatwierdzonego
 kodeksu
 postępowania
 w
 połączeniu
 z
egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich
zabezpieczeń,
zatwierdzonego
 mechanizmu
 certyfikacji
 w
 połączeniu
 z
egzekwowalnymi
zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń,
umowy lub porozumienia administracyjnego, zatwierdzonych przez
organ nadzorczy.
WARIANT NR 4
Twoje dane osobowe będą przekazywane do: [np..USA/Tajwanu, Kanady/etc]
(proszę wskazać nazwę państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej), tj. do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej
 które nie zapewnia odpowiedniego stopnia
ochrony Twoich danych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie
stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (proszę wybrać, jeżeli
Komisja Europejska nie wydała decyzji co do odpowiedniego poziomu ochrony danych);
PROSZĘ POZOSTAWIĆ WARIANT, KTÓRY JEST WYMAGANY W PAŃSTWA PRZYPADKU,
POZOSTAŁE PROSZĘ USUNĄĆ
PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH
1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich
poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je
usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - może Pani/Pan
zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane
na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce
Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18
Rozporządzenia),
e. Prawo do przenoszenia danych - ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana
dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub
Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy
będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy
będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą
Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan
zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art.
20 Rozporządzenia),
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej
chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust.
3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez
wysłanie wiadomości mailowej na adres:
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie
wniosku
o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w
siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia
6/12
 lok.
 766,
00-503 Warszawa).
2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani
 w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w
 tym profilowania, o ile jest
dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego
 - art. 21 Rozporządzenia. Po
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani
 do zaprzestania przetwarzania
danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile
jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony
interes lub interes publiczny - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:


ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji
umowy z Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.
INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA
Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem
poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy
 wszelkich innych
stosownych informacji.
ZGODA
Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania
umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego
interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa
danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na
potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa
dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem
przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może
Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem
wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody
następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do
dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody
będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania
Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania
inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.
PRAWO DO SKARGI
Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy
Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem .